Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

Regulamin Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą

§ 1. Forma Partnerstwa i cel jego powstania

 

1.    Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą (dalej jako: Partnerstwo) zrzesza organizacje pozarządowe, które łączy wspólna misja, cel i obszary działania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą (dalej jako: organizacje członkowskie).
2.    Celem działania Partnerstwa jest współpraca organizacji członkowskich w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, w szczególności poprzez:

 • Wymianę wiedzy i informacji, w tym na temat oferty szkoleniowej, wydawniczej oraz edukacyjnej;
 • Wymianę doświadczeń, w szczególności poprzez organizację wspólnych wizyt studyjnych, wspólnych wydarzeń edukacyjnych (konferencje, seminaria, warsztaty);
 • Wzajemną edukację profesjonalistów z organizacji partnerskich oraz profesjonalistów reprezentujących inne podmioty z terenu działania organizacji partnerskich, w szczególności przedstawicieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty;
 • Wzajemne wsparcie oraz superwizję dla profesjonalistów z organizacji członkowskich;
 • Wypracowywanie wspólnych standardów, w szczególności standardów świadczenia usług w organizacjach członkowskich, standardów pracy profesjonalistów, standardów pracy zespołów interdyscyplinarnych;
 • Dokonywanie diagnozy potrzeb lokalnych, opracowywanie wspólnego standardu realizacji tych potrzeb i jego realizacja;
 • Prowadzenie wspólnych działań lobbingowych i rzeczniczych;
 • Współpracę przy planowaniu i realizacji działań ogólnopolskich, w szczególności kampanii społecznych;
 • Współpracę w zakresie certyfikowania profesjonalistów ds. pomocy dzieciom krzywdzonym;
 • Wzmocnienie wizerunku poszczególnych organizacji członkowskich;
 • Wspólne pozyskiwanie środków finansowych na działania w obszarze ochrony dzieci przed przemocą.

3.    Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej.
4.    Organizacje członkowskie Partnerstwa zachowują swoją autonomię i dotychczasową podmiotowość prawną.
5.    Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych roszczeń o charakterze majątkowym lub niemajątkowym organizacji członkowskich wobec siebie ani też podmiotów trzecich wobec organizacji członkowskich.

§ 2. Zasady działania Partnerstwa

 

1.    Koordynatorem Partnerstwa jest Fundacja Dzieci Niczyje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o organizacji członkowskiej, rozumie się przez to także koordynatora Partnerstwa.
2.    Wszystkie organizacje członkowskie są równorzędnymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących Partnerstwa – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Organizacje członkowskie będą dążyć na terenie swojego działania do pełnienia roli liderów regionalnych, w szczególności poprzez zachęcanie innych podmiotów do aktywnego działania w obszarze ochrony dzieci przed przemocą.
4.    Organizacje członkowskie – w miarę swoich możliwości – dokonywać będą wkładu we współpracę w ramach Partnerstwa poprzez:

 • delegowanie profesjonalistów uczestniczących w działaniach Partnerstwa, w szczególności działaniach edukacyjnych, wydawniczych, szkoleniowych, superwizjach, działaniach lobbingowych i rzeczniczych;
 • zapewnienie – na miarę możliwości - odpowiedniej infrastruktury na potrzeby działań Partnerstwa, w szczególności: sal szkoleniowych lub innych lokali;
 • wsparcie doświadczeniem oraz dorobkiem organizacji działań Partnerstwa poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, udostępnianie i promowanie wypracowanych dobrych praktyk, standardów, procedur, wydawnictw;
 • pozyskiwanie na potrzeby działań Partnerstwa partnerów lokalnych oraz prowadzenie działań o zasięgu lokalnym, w szczególności działań lobbingowych, rzeczniczych, promocyjnych.

§ 3. Członkostwo w Partnerstwie – przyjęcie organizacji członkowskiej

 

1.    Liczba członków Krajowego Partnerstwa nie jest z góry ograniczona.
2.    Do Partnerstwa należą organizacje pozarządowe, które podpisały Deklarację współpracy w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą w dniu 23 lutego 2011 r. w Warszawie oraz organizacje zaproszone przez koordynatora Partnerstwa na pierwszym etapie jego tworzenia.
3.    Do Partnerstwa mogą zostać przyjęte inne niż wskazane w punkcie poprzedzającym organizacje, których misja, cel i obszary działania jest zgodna z § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
4.    Z inicjatywą przyjęcia nowej organizacji członkowskiej (dalej jako: organizacja kandydująca) może wystąpić ta organizacja lub organizacja członkowska, o ile organizacja kandydująca:

 • otrzyma rekomendacje do członkostwa w Partnerstwie od co najmniej 3 organizacji członkowskich lub
 • otrzyma rekomendacje od co najmniej jednej organizacji członkowskiej oraz co najmniej jednego innego podmiotu zajmującego się ochroną dzieci przed przemocą działającego na terenie działania organizacji kandydującej. Podmiotem tym może być podmiot pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania lub organizacja pozarządowa.

5.    Przyjęcie organizacji kandydującej do Partnerstwa następuje przez podjęcie uchwały o przyjęciu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ organizacji członkowskich.
6.    Nowoprzyjęta – w trybie określonym w punktach poprzedzających – organizacja członkowska składa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Partnerstwa i akceptacji niniejszego Regulaminu.   
7.    Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji członkowskiej i mieć następującą treść:
„Działając w imieniu ………………….(nazwa organizacji członkowskiej), niniejszym przystępuję do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. Oświadczam, że akceptuję jego regulamin”.

§ 4. Członkostwo w Partnerstwie – wygaśnięcie członkostwa

 

1.    Członkostwo w Partnerstwie ustaje w przypadku:

 • podjęcia uchwały o wyłączeniu organizacji członkowskiej z Partnerstwa;
 • wystąpienia organizacji członkowskiej z Partnerstwa.

2.    Uchwała o wyłączeniu organizacji członkowskiej Partnerstwa podejmowana jest z inicjatywy co najmniej 3 organizacji członkowskich.
3.    Wyłączenie organizacji członkowskiej następuje przez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ organizacji członkowskich. Organizacja, której wyłączenie jest przedmiotem uchwały, jest wyłączona od głosowania.
4.    Organizacja członkowska może wystąpić z Partnerstwa w każdym czasie. Wystąpienie odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu skierowanego do koordynatora Partnerstwa.
5.    Oświadczenie o wystąpieniu winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji członkowskiej.
6.    Koordynator niezwłocznie informuje pozostałe organizacje członkowskie o wystąpieniu organizacji.

§ 5. Zajmowanie wspólnych stanowisk

 

1.    Współpraca w ramach Partnerstwa może przybierać formę zajęcia wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko może dotyczyć w szczególności działań lobbingowych lub rzeczniczych.
2.    Propozycję wspólnego stanowiska opracowuje jedna lub kilka organizacji członkowskich i przedkłada je wszystkim organizacjom członkowskim.
3.    Partnerstwo zajmuje wspólne stanowisko, jeśli wszystkie organizacje członkowskie wyrażą na to zgodę. Wspólne stanowisko sygnowane jest jako oświadczenie Partnerstwa z wskazaniem wszystkich organizacji członkowskich wchodzących w jego skład.
4.    Jeśli część organizacji członkowskich popiera propozycję wspólnego stanowiska, może zająć to stanowisko. W takim przypadku stanowisko nie jest sygnowane jest jako oświadczenie Partnerstwa. Pod stanowiskiem podpisują się wyłącznie organizacje członkowskie, które poparły stanowisko.

§ 6. Rozwiązanie Partnerstwa

 

1.    Krajowe Partnerstwo ulega rozwiązaniu z chwilą podjęcia jednomyślnie przez wszystkie organizacje członkowskie uchwały o rozwiązaniu Partnerstwa.
2.    Uchwała podejmowana jest z inicjatywy koordynatora Krajowego Partnerstwa lub co najmniej 1/3 organizacji członkowskich.

§ 7.  Prawa autorskie i znaki towarowe

 

1.    Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą prawa do wykorzystywania przysługujących poszczególnym organizacjom członkowskim znaków towarowych lub utworów objętych ochroną prawnoautorską (w tym logotypów) ani też nazw pozostałych organizacji członkowskich.  
2.    Organizacja członkowska ma prawo tytułowania siebie w następujący sposób: „Organizacja członkowska Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą” oraz używania przy tym tytule logotypu Krajowego Partnerstwa na swojej stronie internetowej, raportach rocznych oraz w lokalach organizacji członkowskiej. 

§ 8.  Komunikacja w ramach Partnerstwa

 

1.    Każda organizacja członkowska wyznacza osobę lub osoby do kontaktu. Osoba do kontaktu jest odpowiedzialna za kontakt z osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji w tej organizacji członkowskiej. Osoba do kontaktu jest adresatem informacji od Partnerstwa oraz poszczególnych organizacji członkowskich.
2.    Komunikacja w ramach Partnerstwa realizowana jest przez:

 • Zebrania zwykłe wszystkich organizacji członkowskich, które odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
 • Zebrania nadzwyczajne, które odbywają się w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez co najmniej 3 organizacje członkowskie.
 • Komunikację elektroniczną, w tym: za pomocą poczty elektronicznej (grupy mailingowe) oraz na forach internetowych.

3.    Zebrania zwykłe zwołuje koordynator Partnerstwa co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem spotkania.
4.    Zebrania nadzwyczajne zwołuje koordynator Partnerstwa niezwłocznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez co najmniej 3 organizacje członkowskie. Zebranie winno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.
5.    Zwołanie następuje poprzez poinformowanie organizacji członkowskich o terminie zebrania za pomocą poczty elektronicznej.  
6.    Uchwały Partnerstwa mogą być podejmowane na zebraniach lub w drodze komunikacji elektronicznej.

§ 9. Przepisy końcowe

 

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.    Ogłoszenie następuje przez udostępnienie treści regulaminu wszystkim organizacjom członkowskim drogą poczty elektronicznej.
3.    Zmiana regulaminu następuje w formie uchwały podjętej większością ¾ organizacji członkowskich – z inicjatywy co najmniej ¼ organizacji członkowskich.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2011 r.