Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

Regulamin Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?

§ 1. Forma Partnerstwa i cel jego powstania

 

1.    Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? (dalej jako: Partnerstwo) zrzesza organizacje pozarz?dowe, które ??czy wspólna misja, cel i obszary dzia?ania w zakresie ochrony dzieci przed przemoc? (dalej jako: organizacje cz?onkowskie).
2.    Celem dzia?ania Partnerstwa jest wspó?praca organizacji cz?onkowskich w zakresie ochrony dzieci przed przemoc?, w szczególno?ci poprzez:

 • Wymian? wiedzy i informacji, w tym na temat oferty szkoleniowej, wydawniczej oraz edukacyjnej;
 • Wymian? do?wiadcze?, w szczególno?ci poprzez organizacj? wspólnych wizyt studyjnych, wspólnych wydarze? edukacyjnych (konferencje, seminaria, warsztaty);
 • Wzajemn? edukacj? profesjonalistów z organizacji partnerskich oraz profesjonalistów reprezentuj?cych inne podmioty z terenu dzia?ania organizacji partnerskich, w szczególno?ci przedstawicieli organów ?cigania, wymiaru sprawiedliwo?ci, pomocy spo?ecznej, o?wiaty;
 • Wzajemne wsparcie oraz superwizj? dla profesjonalistów z organizacji cz?onkowskich;
 • Wypracowywanie wspólnych standardów, w szczególno?ci standardów ?wiadczenia us?ug w organizacjach cz?onkowskich, standardów pracy profesjonalistów, standardów pracy zespo?ów interdyscyplinarnych;
 • Dokonywanie diagnozy potrzeb lokalnych, opracowywanie wspólnego standardu realizacji tych potrzeb i jego realizacja;
 • Prowadzenie wspólnych dzia?a? lobbingowych i rzeczniczych;
 • Wspó?prac? przy planowaniu i realizacji dzia?a? ogólnopolskich, w szczególno?ci kampanii spo?ecznych;
 • Wspó?prac? w zakresie certyfikowania profesjonalistów ds. pomocy dzieciom krzywdzonym;
 • Wzmocnienie wizerunku poszczególnych organizacji cz?onkowskich;
 • Wspólne pozyskiwanie ?rodków finansowych na dzia?ania w obszarze ochrony dzieci przed przemoc?.

3.    Partnerstwo nie posiada osobowo?ci prawnej.
4.    Organizacje cz?onkowskie Partnerstwa zachowuj? swoj? autonomi? i dotychczasow? podmiotowo?? prawn?.
5.    Cz?onkostwo w Partnerstwie nie poci?ga za sob? ?adnych roszcze? o charakterze maj?tkowym lub niemaj?tkowym organizacji cz?onkowskich wobec siebie ani te? podmiotów trzecich wobec organizacji cz?onkowskich.

§ 2. Zasady dzia?ania Partnerstwa

 

1.    Koordynatorem Partnerstwa jest Fundacja Dzieci Niczyje. Ilekro? w niniejszym Regulaminie mowa jest o organizacji cz?onkowskiej, rozumie si? przez to tak?e koordynatora Partnerstwa.
2.    Wszystkie organizacje cz?onkowskie s? równorz?dnymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotycz?cych Partnerstwa – na zasadach okre?lonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Organizacje cz?onkowskie b?d? d??y? na terenie swojego dzia?ania do pe?nienia roli liderów regionalnych, w szczególno?ci poprzez zach?canie innych podmiotów do aktywnego dzia?ania w obszarze ochrony dzieci przed przemoc?.
4.    Organizacje cz?onkowskie – w miar? swoich mo?liwo?ci – dokonywa? b?d? wk?adu we wspó?prac? w ramach Partnerstwa poprzez:

 • delegowanie profesjonalistów uczestnicz?cych w dzia?aniach Partnerstwa, w szczególno?ci dzia?aniach edukacyjnych, wydawniczych, szkoleniowych, superwizjach, dzia?aniach lobbingowych i rzeczniczych;
 • zapewnienie – na miar? mo?liwo?ci - odpowiedniej infrastruktury na potrzeby dzia?a? Partnerstwa, w szczególno?ci: sal szkoleniowych lub innych lokali;
 • wsparcie do?wiadczeniem oraz dorobkiem organizacji dzia?a? Partnerstwa poprzez prowadzenie szkole?, warsztatów, udost?pnianie i promowanie wypracowanych dobrych praktyk, standardów, procedur, wydawnictw;
 • pozyskiwanie na potrzeby dzia?a? Partnerstwa partnerów lokalnych oraz prowadzenie dzia?a? o zasi?gu lokalnym, w szczególno?ci dzia?a? lobbingowych, rzeczniczych, promocyjnych.

§ 3. Cz?onkostwo w Partnerstwie – przyj?cie organizacji cz?onkowskiej

 

1.    Liczba cz?onków Krajowego Partnerstwa nie jest z góry ograniczona.
2.    Do Partnerstwa nale?? organizacje pozarz?dowe, które podpisa?y Deklaracj? wspó?pracy w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? w dniu 23 lutego 2011 r. w Warszawie oraz organizacje zaproszone przez koordynatora Partnerstwa na pierwszym etapie jego tworzenia.
3.    Do Partnerstwa mog? zosta? przyj?te inne ni? wskazane w punkcie poprzedzaj?cym organizacje, których misja, cel i obszary dzia?ania jest zgodna z § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
4.    Z inicjatyw? przyj?cia nowej organizacji cz?onkowskiej (dalej jako: organizacja kandyduj?ca) mo?e wyst?pi? ta organizacja lub organizacja cz?onkowska, o ile organizacja kandyduj?ca:

 • otrzyma rekomendacje do cz?onkostwa w Partnerstwie od co najmniej 3 organizacji cz?onkowskich lub
 • otrzyma rekomendacje od co najmniej jednej organizacji cz?onkowskiej oraz co najmniej jednego innego podmiotu zajmuj?cego si? ochron? dzieci przed przemoc? dzia?aj?cego na terenie dzia?ania organizacji kandyduj?cej. Podmiotem tym mo?e by? podmiot pomocy spo?ecznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, organów ?cigania lub organizacja pozarz?dowa.

5.    Przyj?cie organizacji kandyduj?cej do Partnerstwa nast?puje przez podj?cie uchwa?y o przyj?ciu bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej ½ organizacji cz?onkowskich.
6.    Nowoprzyj?ta – w trybie okre?lonym w punktach poprzedzaj?cych – organizacja cz?onkowska sk?ada pisemne o?wiadczenie o przyst?pieniu do Partnerstwa i akceptacji niniejszego Regulaminu.   
7.    O?wiadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzaj?cym, winno by? podpisane przez osob? uprawnion? do reprezentacji organizacji cz?onkowskiej i mie? nast?puj?c? tre??:
„Dzia?aj?c w imieniu ………………….(nazwa organizacji cz?onkowskiej), niniejszym przyst?puj? do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?. O?wiadczam, ?e akceptuj? jego regulamin”.

§ 4. Cz?onkostwo w Partnerstwie – wyga?ni?cie cz?onkostwa

 

1.    Cz?onkostwo w Partnerstwie ustaje w przypadku:

 • podj?cia uchwa?y o wy??czeniu organizacji cz?onkowskiej z Partnerstwa;
 • wyst?pienia organizacji cz?onkowskiej z Partnerstwa.

2.    Uchwa?a o wy??czeniu organizacji cz?onkowskiej Partnerstwa podejmowana jest z inicjatywy co najmniej 3 organizacji cz?onkowskich.
3.    Wy??czenie organizacji cz?onkowskiej nast?puje przez podj?cie uchwa?y bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej ¾ organizacji cz?onkowskich. Organizacja, której wy??czenie jest przedmiotem uchwa?y, jest wy??czona od g?osowania.
4.    Organizacja cz?onkowska mo?e wyst?pi? z Partnerstwa w ka?dym czasie. Wyst?pienie odbywa si? przez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia o wyst?pieniu skierowanego do koordynatora Partnerstwa.
5.    O?wiadczenie o wyst?pieniu winno by? podpisane przez osob? uprawnion? do reprezentacji organizacji cz?onkowskiej.
6.    Koordynator niezw?ocznie informuje pozosta?e organizacje cz?onkowskie o wyst?pieniu organizacji.

§ 5. Zajmowanie wspólnych stanowisk

 

1.    Wspó?praca w ramach Partnerstwa mo?e przybiera? form? zaj?cia wspólnego stanowiska. Wspólne stanowisko mo?e dotyczy? w szczególno?ci dzia?a? lobbingowych lub rzeczniczych.
2.    Propozycj? wspólnego stanowiska opracowuje jedna lub kilka organizacji cz?onkowskich i przedk?ada je wszystkim organizacjom cz?onkowskim.
3.    Partnerstwo zajmuje wspólne stanowisko, je?li wszystkie organizacje cz?onkowskie wyra?? na to zgod?. Wspólne stanowisko sygnowane jest jako o?wiadczenie Partnerstwa z wskazaniem wszystkich organizacji cz?onkowskich wchodz?cych w jego sk?ad.
4.    Je?li cz??? organizacji cz?onkowskich popiera propozycj? wspólnego stanowiska, mo?e zaj?? to stanowisko. W takim przypadku stanowisko nie jest sygnowane jest jako o?wiadczenie Partnerstwa. Pod stanowiskiem podpisuj? si? wy??cznie organizacje cz?onkowskie, które popar?y stanowisko.

§ 6. Rozwi?zanie Partnerstwa

 

1.    Krajowe Partnerstwo ulega rozwi?zaniu z chwil? podj?cia jednomy?lnie przez wszystkie organizacje cz?onkowskie uchwa?y o rozwi?zaniu Partnerstwa.
2.    Uchwa?a podejmowana jest z inicjatywy koordynatora Krajowego Partnerstwa lub co najmniej 1/3 organizacji cz?onkowskich.

§ 7.  Prawa autorskie i znaki towarowe

 

1.    Cz?onkostwo w Partnerstwie nie poci?ga za sob? prawa do wykorzystywania przys?uguj?cych poszczególnym organizacjom cz?onkowskim znaków towarowych lub utworów obj?tych ochron? prawnoautorsk? (w tym logotypów) ani te? nazw pozosta?ych organizacji cz?onkowskich.  
2.    Organizacja cz?onkowska ma prawo tytu?owania siebie w nast?puj?cy sposób: „Organizacja cz?onkowska Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?” oraz u?ywania przy tym tytule logotypu Krajowego Partnerstwa na swojej stronie internetowej, raportach rocznych oraz w lokalach organizacji cz?onkowskiej. 

§ 8.  Komunikacja w ramach Partnerstwa

 

1.    Ka?da organizacja cz?onkowska wyznacza osob? lub osoby do kontaktu. Osoba do kontaktu jest odpowiedzialna za kontakt z osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji w tej organizacji cz?onkowskiej. Osoba do kontaktu jest adresatem informacji od Partnerstwa oraz poszczególnych organizacji cz?onkowskich.
2.    Komunikacja w ramach Partnerstwa realizowana jest przez:

 • Zebrania zwyk?e wszystkich organizacji cz?onkowskich, które odbywaj? si? co najmniej 2 razy w roku.
 • Zebrania nadzwyczajne, które odbywaj? si? w razie zg?oszenia takiej potrzeby przez co najmniej 3 organizacje cz?onkowskie.
 • Komunikacj? elektroniczn?, w tym: za pomoc? poczty elektronicznej (grupy mailingowe) oraz na forach internetowych.

3.    Zebrania zwyk?e zwo?uje koordynator Partnerstwa co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem spotkania.
4.    Zebrania nadzwyczajne zwo?uje koordynator Partnerstwa niezw?ocznie po zg?oszeniu takiej potrzeby przez co najmniej 3 organizacje cz?onkowskie. Zebranie winno si? odby? w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od zg?oszenia takiej potrzeby.
5.    Zwo?anie nast?puje poprzez poinformowanie organizacji cz?onkowskich o terminie zebrania za pomoc? poczty elektronicznej.  
6.    Uchwa?y Partnerstwa mog? by? podejmowane na zebraniach lub w drodze komunikacji elektronicznej.

§ 9. Przepisy ko?cowe

 

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia.
2.    Og?oszenie nast?puje przez udost?pnienie tre?ci regulaminu wszystkim organizacjom cz?onkowskim drog? poczty elektronicznej.
3.    Zmiana regulaminu nast?puje w formie uchwa?y podj?tej wi?kszo?ci? ¾ organizacji cz?onkowskich – z inicjatywy co najmniej ¼ organizacji cz?onkowskich.

 

Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 01.04.2011 r.