Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

Organizacje członkowskie

Aby zapoznać się z szerszym opisem organizacji, proszę kliknąć na nazwę organizacji prawym przyciskiem myszy. Ponowne kliknięcie zamknie rozwinięcie. Wszystkie zawarte informacje pochodzą od osób zgłaszających organizację do Krajowego Partnerstwa. Fundacja Dzieci Niczyje nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Centrum Interwencji Kryzysowej, Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w Gdańsku

Logo CIK

CIK wraz filią - tj. Punktem Interwencji Kryzysowej, Pomorski Zarząd Okręgowy PCK w Starogardzie Gdańskim - tworzą ośrodek o co najmniej 3 funkcjach:

 • interwencji kryzysowej
 • pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Od 14 lat ośrodek jest inicjatorem wielu działań na terenie Gdańska i województwa pomorskiego. Centrum jest placówką całodobową, dysponującą zapleczem ambulatoryjnym i hotelowym. Od dłuższego czasu działania ośrodka zmierzają do stworzenia sieci pomocy w całym regionie, co przynosi efekty w postaci powstania Punktu w Starogardzie Gdańskim i bliskiej współpracy z podobnymi placówkami w Kościerzynie, Tczewie, Kartuzach, Rumi i Pruszczu Gdańskim.

Dane teleadresowe:
Ul. Gustkowicza 13
80-543 Gdańsk
Tel. (58) 5110121
Fax (58) 5110122
e-mail: centrum@cik.sos.pl
http:// www.cik.sos.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych  w charakterze świadków. Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Dane teleadresowe:
Ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Tel. (22) 616 02 86
Fax (22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl
http:// www.fdn.pl

 

Fundacja Mederi

Logo Mederi

Fundacja Mederii jest organizacją pożytku publicznego. Jej główne cele to tworzenie polityki służby zdrowia wobec zespołu dziecka krzywdzonego, ujednolicenie sposobów postępowania instytucjonalnego, wdrożenie mechanizmów pomocy prawnej oraz interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego

Dane teleadresowe:
Al.Dzieci Polskich 20
 04-730 Warszawa
Tel.  (22) 8157603
Fax  22 8157602
e-mail:  mederi@czd.pl
http:// www.czd.pl/~mederi

 

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Logo "Non Licet"

Od czerwca 1997 r. organizacja prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który świadczy nieodpłatnie pomoc indywidualną oraz grupową z zakresu psychologii, prawa i psychiatrii.

Celem projektu jest:

 • zapewnienie pomocy osobom krzywdzonym - dorosłym i dzieciom,
 • zwiększenie efektywności działań na rzecz rozpoznawania i zapobiegania przemocy

Od 2005 r. Fundacja prowadzi również Ośrodek Wspierania Repatriantów "Nasze Miejsce". W ramach realizowanego programu pracownicy Fundacji pomagają repatriantom m.in. w załatwianiu spraw urzędowych, pisaniu pism, nawiązują kontakty z innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów. Od 1997 r. Fundacja jest członkiem porozumienia "Niebieska Linia" a od 2006 liderem projektu "Niebieska Sieć" w woj. dolnośląskim. W roku 2010 Fundacja otrzymała certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Dane teleadresowe:
Ul. Stalowa 6a
53-425 Wrocław
Tel.
(71) 361 97 70
Fax
(71) 361 97 70
e-mail:
oik@go2.pl

 

Fundacja Pomocy Rodzinie "OPOKA"

Logo Fundacji "Opoka"

Fundacja od 10 lat prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Rodzin, w której udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna (wsparcie pedagogiczne, mediacje), medyczna (badania sądowo-lekarskie-obdukcje, badania ginekologiczne pod kątem WS) oraz prawna i socjalna (porady i praktyczna pomoc w trudnościach życia codziennego, koordynacja działań na rzecz rodziny) dla ofiar wszelkich form przemocy zarówno dorosłych jak i małoletnich.

Ponadto prowadzimy działania wspierające dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskim statusie materialnym, niezaradnych życiowo oraz rodzin dysfunkcyjnych, którym pomagamy w nabyciu umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, które zostały zaburzone z powodu występowania określonego czynnika destrukcyjnego.

Dodatkowo w swoich działaniach skupiamy się na profilaktyce dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją, której podstawowe potrzeby nie są realizowane przez opiekunów.

Prowadzimy 3 specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, w których na co dzień podopieczni poza pomocą w odrabianiu lekcji otoczeni są profesjonalną kadra pracującą zarówno z nimi jak i ich rodzinami nad poprawą ich funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.W celu zapewnienia kompleksowej pomocy wychowawcy i pracownicy Ośrodka utrzymują stały  kontakt z przedstawicielami sądów, policji, MOPS, szkół, by wspólnie ustalić plan pracy oraz możliwy zakres działań ze strony poszczególnych instytucji.

Fundacja włącza się bądź jest inicjatorem licznych kampanii społecznych, takich jak "Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy", "Zespół Dziecka Potrząsanego" i wiele innych.

Dane teleadresowe:
Plac Barlickiego 11
90-615 Łódź
Tel.  (42) 630 61 80
Fax (42) 633 75 43
e-mail: biuro@fundacja-opoka.pl
http:// www.fundacja-opoka.pl

 

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "Homini"

Grudziądzkie Towarzystwo istnieje od czerwca 2004 r. Powstało z inicjatywy i zaangażowania
osób z różnych środowisk, którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebującego.

Cele Towarzystwa:

 • wspieranie rodzin w trosce o prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny dziecka
 • profilaktyka w zakresie patologii społecznej dzieci i młodzieży
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci

Dane teleadresowe:
Ul. Mikołaja z Ryńska 8
86-300 Grudziądz
Tel. (56) 642 68 42
Fax (56) 642 68 42
e-mail: ddgr@pro.onet.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Logo KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz oddziały terenowe w całej Polsce.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jako organizacja pozarządowa świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Zakres pomocy udzielanej przez Centrum Interwencyjne KOPD w Warszawie:

 • konsultacje psychologiczne,
 • porady psychologiczno-pedagogiczne,
 • porady prawne i porady socjalne,
 • mediacje rodzinne,
 • psychoterapia rodzinna i psychoterapia małżeńska,
 • psychoterapia indywidualna (w tym dla osób, będących w sytuacji rozwodu lub rozstania partnerskiego oraz osób dorosłych, które w dzieciństwie przeżyły wykorzystanie seksualne),
 • prowadzenie grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców, będących w konflikcie okołorozwodowym,
 • prowadzenie grup psychoterapeutycznych dla osób po rozwodzie lub rozstaniu partnerskim,
 • interwencja prawno-psychologiczna w przepadkach wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • diagnoza psychologiczno-seksuologiczna dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego,
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin,
 • przesłuchania dzieci w trybie art. 185a k.p.k.

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi również szkolenia na temat konfliktu okołorozwodowego, przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej wobec dzieci, które są przeznaczone dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi i ich rodzinami. KOPD prowadzi także działalność wydawniczą oraz zajmuje się popularyzacją praw dziecka.

Dane teleadresowe:
Ul. Hoża 27a lok. 5
00-521 Warszawa
Tel.  (22) 626 94 19
Fax  (22) 745 71 80
e-mail: zespol@kopd.pl
http:// www.kopd.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Oddział Białostocki

Logo Klanza

PSPiA KLANZA Oddział Białostocki od 5 lat prowadzi Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – placówkę wsparcia dzieci krzywdzonych i ich rodzin z terenu miasta Białegostoku oraz woj. podlaskiego. Stowarzyszenie jest realizatorem wielu projektów w zakresie wsparcia rodziny, pomocy dzieciom czy podnoszenia świadomości społecznej w zakresie praw dziecka, zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci. Od 5 lat na terenie miasta Białystok wspólnie z Urzędem Miejskim w Białymstoku realizujemy program „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa”. Ponadto nasze Stowarzyszenie jest realizatorem wielu działań z zakresu edukacji, profilaktyki i animacji społecznej, samodzielnie lub w partnerstwie z różnymi instytucjami. Prowadzimy białostocką Filię Centrum Szkoleniowego KLANZA – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Dane teleadresowe:
Ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
Tel. (85) 652 54 94
Fax (85) 652 54 94
e-mail: codir@op.pl
http:// www.klanza.bialystok.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Logo nr Rodziny

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny powstało w 1997 roku. Zgromadziło wielu specjalistów z zakresu: psychologii, pedagogiki i prawa rodzinnego. Członkowie stowarzyszenia na co dzień spotykają się z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Doradzają, wspierają i pomagają oraz organizują dla nich spotkania, prelekcje i warsztaty. Stowarzyszenie oprócz ośrodka terapeutycznego prowadzi także świetlice środowiskową, Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Integracji Społecznej, Ośrodek Aktywizacji dla ludzi starszych, Rodzinny Dom Dziecka, a także wiele projektów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla ludzi w podeszłym wieku. Szereg działań prowadzonych jest także w środowisku w ramach pedagogiki podwórkowej. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje cele zorientowane na wieloaspektową pomoc dziecku i jego rodzinie. Stwarza swoim podopiecznym szanse na rozwój osobisty oraz szanse na tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dzięki sieci wyspecjalizowanych placówek  tworzy zwarty system pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

Dane teleadresowe:
Ul. Omańkowskiej 1
41-500 Chorzów
Tel. (32) 247 18 01
Fax  (32) 2471801
e-mail: sekretariat@snrr.org
http:// www.snrr.org

 

Stowarzyszenie „Czajnia”

Logo Czajnia

Stowarzyszenie „Czajnia” funkcjonuje od 2004 roku i skupia aktualnie 26 osób, pracowników równych sektorów, których łączy bezinteresowna chęć działania dla innych i poprawy lokalnego życia. Stowarzyszenie realizuje różnorodne działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej. Są wśród nich także inicjatywy z zakresu przeciwdziałania procesowi wykluczenia. Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacją Grantową: granty przydzielane były m.in. na zadania dotyczące wspomagania funkcji wychowawczych rodziny, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz zagrożonych marginalizacją, a także programy profilaktyczne skierowane do dzieci i rodziców.

Stowarzyszenie prowadzi Biuro Informacji Obywatelskiej, gdzie wolontariusze – studenci prawa udzielają bezpłatnych porad obywatelskich mieszkańcom powiatu, których nie stać na poradę w kancelarii prawnej. Stowarzyszenie prowadziło poradnictwo psychologiczne i socjalne, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla profesjonalistów pracujących w obszarze pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem. Od początku swego istnienia prowadzi przedświąteczne zbiórki żywności dla najuboższych mieszkańców powiatu, a także Bank Drugiej Ręki, w ramach którego pozyskuje używane meble i AGD a następnie przekazuje je do rodzin potrzebujących. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzi Fundusz Julka i Oskara gromadzący środki przeznaczone na rehabilitację chorych dzieci z powiatu tomaszowskiego.

Dane teladresowe:
Ul.  Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. (84) 664 13 40
Fax brak
e-mail:  czajnia@o2.pl
http://  www.czajnia.pl

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Logo Szansa

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony dzieci oraz pomocy ich rodzinom.

Prowadzimy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Prawnej, organizujemy zajęcia grupowe dla dzieci, organizujemy szkolenia dla grup zawodowych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jesteśmy organizatorami konferencji lokalnych i regionalnych dotyczących problematyki ochrony dzieci. Organizujemy kampanie społeczne dotyczące spraw związanych z ochroną dzieci , przeciwdziałaniem przemocy wobec najmłodszych. Współpracujemy z prokuraturą, sądem w zakresie pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych.

Przedstawiciele SZANSY tworzą zespół interdyscyplinarny, podnoszący stale swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Prowadzimy zajęcia edukacyjne z zakresu praw dziecka, jesteśmy współwydawcami poradników „Kompas-edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą” i „Kompasik-edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi”.

Dane teleadresowe:
Ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
Tel. (76) 8321804
Fax (76) 8321804
e-mail:  szansa@szansa.glogow.org
http:// www.szansa.glogow.org

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA

Logo Arka

Stowarzyszenie działa od 1994 roku prowadząc świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami, ubogich i przemocowych,  prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i logopedyczne, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ARKA, współpracuje z wieloma instytucjami i szkołami, w tym Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Dane teleadresowe:
Ul. Niepodległości 85
10-046 Olsztyn
Tel. (89) 534-99-55
Fax.  (89) 534-99-55
e-mail: arka.dom@wp.pl
http:// www.arka.olsztyn.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"

Logo Iskierka

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez : 1.Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży; 2.Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych; 3.Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą; 4.Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny.

Dane teleadresowe:
Pl. Świętego Macieja 5
50-244 Wrocław
Tel. (71) 3224114
Fax (71) 3224114
e-mail:
  iskierka.wroc@ wp.pl
http://  www.iskierkawroc.pl

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”

Logo Integracja

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” powstało w kwietniu 1993 r. z inicjatywy grupy profesjonalistów pracujących na co dzień z ludźmi w obszarze udzielenia psychologicznego wsparcia, profilaktyki i edukacji.

Celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób pracujących z ludźmi, dzieci i młodzieży uzdolnionej, dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie, osób bezrobotnych i dyskryminowanych.

Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawową forma naszej działalności są programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane w całości bądź częściowo ze środków publicznych. Realizując nasze programy opieramy się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. Prowadzimy również diagnozy grup i organizacji, doradztwo psychologiczne oraz wsparcie i interwencję kryzysową (Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - lokalna jednostka organizacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie).

Dane teleadresowe:
Ul.  Słowackiego 4a/5
37-400 Nisko
Tel.  (15) 841-61-67
Fax  (15)841-61-67
http://  www.stowarzyszenie-integracja.org

Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"

Logo Bezpieczeństwo Dziecka

Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka" prowadzi:

 • punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie (dyżury: specjalistów, psychologów, terapeutów, biegłych sądowych).
 • świetlicę środowiskową SKRZAT z programem socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku 8-13 lat
 • zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień
 • organizuje sztuki teatralne poświęcone problematyce agresji i uzależnień
 • programy dla sprawców przemocy w rodzinie
 • szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu przemocy itp.
 • udział w festynach i różnych akcjach promujących zdrowy styl życia

Dane teleadresowe:
Ul.  Skłodowskiej-Curie 56A
85-088 Bydgoszcz
Tel.  505045164
Fax brak
e-mail: sbd@sbd.org.pl
http://
  www.sbd.org.pl

Stowarzyszenie Siemacha

Logo Siemacha

Celem Stowarzyszenia Siemacha jest:

 • prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz ochrony zdrowia,
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom
 • szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych
 • doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem
 • popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.

Stowarzyszenie prowadzi i wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizuje wydarzenia kulturalno-oświatowe, konferencje i seminaria dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą

Dane teleadresowe:
Ul. Długa 42
31-146 Kraków
Tel. (12) 632 11 88
Fax
(12) 425 07 55
e-mail: biuro@siemacha.org.pl
http:// www.siemacha.org.pl

 

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie

Logo SOS Szczecin

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie jest organizacją, która w woj. zachodniopomorskim  aktywnie uczestniczy w budowaniu lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym oraz świadczy bezpośrednią interdyscyplinarna pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom (pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, pracownika socjalnego, Opiekuna Dziecka-Ofiary Przestępstwa, konsultacje medyczne).

Prowadzone inicjatywy:

 • powołanie i prowadzenie Eksperckiego Interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego działającego przy PA w Szczecinie, który wypracował Standardy Postępowania wobec Dziecka Doświadczającego Przemocy. Zespół aktualnie pracuje nad Procedurami Zintegrowanej Międzysektorowej Pomocy Dziecku Krzywdzonemu;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej poprzez organizowanie specjalistycznych konferencji, szkoleń, seminariów i kampanii społecznych;
 • udział w procedurach certyfikowania przyjaznych pokoi przesłuchań;
 • budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach projektu "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dane teleadresowe:
Ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
Tel. (91) 350 73 80
Fax (91) 431 81 26
e-mail: biuro@sos.home.pl
http:// www.sos.home.pl

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Logo SCPiE

ŚCPiE działa od 2001 roku, jest jednostką budżetową miasta Kielce. D

ziałalność:

 • pomoc psychopedagogiczna i profilaktyka kierowana do dzieci i młodzieży zagrożonej,
 • socjoterapia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi,
 • terapia małżeństw i rodzin,
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoterapia osób z problemami emocjonalnymi, nerwicowymi,
 • psychoterapia grupowa osób dorosłych, dzieci alkoholików.

Centrum zatrudnia 20 pracowników merytorycznych, dokształcających się w zakresie interwencji kryzysowej, socjoterapii i psychoterapii.


Dane teleadresowe:

Ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
Tel. (41) 362-72-06
Fax (41) 362-72-06
e-mail: scpie@profilaktyka.com
http:// www.profilaktyka.com

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

Logo TKOPD

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu jest organizacją pozarządową powołaną w 1994r., zarejestrowaną w KRS w 2001r, a jako OPP w 2007r. Prowadzimy odpłatną i nieodpłatną działalność statutową, w ramach której prowadzimy własne placówki; świetlicę socjoterapeutyczną (od 1998r.), schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi, ośrodek mediacji rodzinnej. Od początku naszej działalności organizujemy i prowadzimy różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjno-szkoleniową, przede wszystkim w zakresie upowszechniania praw dziecka, ujawniamy naruszanie tych praw w życiu rodzinnym i społecznym, podejmujemy inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, w tym m.in. działania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Organizujemy spotkania dzieci z rodzinami znajdującymi się w sytuacji około rozwodowej. Współpracujemy  ze szkołami różnych szczebli na obszarze naszego działania (powiat inowrocławski) oraz z ośrodkami pomocy społecznej i policją.

Dane teleadresowe:
Ul. B. Krzywoustego 15
88-100 Inowrocław
Tel. (52) 3559340
Fax (52) 3559340
e-mail: tkopd.ino@interia.pl
http://  www.tkopd.inowroclaw.info

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

Logo TKOPD

Nadrzędnym celem działalności Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest ochrona praw i interesów dzieci. Od 14 lat chronimy dzieci przed krzywdzeniem, współtworzymy lokalny system pomocy dziecku, wpływamy na respektowanie praw dziecka przez instytucje i osoby indywidualne. Nasza specjalność to:

 • podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
 • konsultacje, porady i mediacje rodzinne,
 • niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,
 • przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, w tym także pomoc w realizacji postanowień sądowych w tym zakresie, 
 • działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą "Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szkoły Praw Dziecka”),
 • upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym, 
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zwłaszcza z rodzin o niskim statusie materialnym) poprzez ciekawe zajęcia i wyjazdy połączone z edukacją i profilaktyką.
 • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
 • prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

Dane teleadresowe:
Ul.  Słowiańska 59 b
64-100 Leszno
Tel. (65) 520-27-32
Fax (65) 528-85-49
e-mail: zespol@kopd.pl
http:// www.tkopd.leszno.pl

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Logo TKOPD

Misją naszego stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.

Dane teleadresowe:
Ul. Garbary 97/8
61-757 Poznań
Tel. (61) 8552278
Fax (61) 8552278
e-mail: sekretariat@kopd.poznan.pl
http:// www.kopd.poznan.pl

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Logo TKOPD

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze istnieje od 1988 roku. Prowadzimy pomoc psychologiczną w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowe., prowadzimy Schronisko dla Matki i Dziecka, całodobowy telefon Zaufania dla osób doznających przemocy domowej. Jesteśmy nastawieni na wszechstronną pomoc dziecku krzywdzonemu; chcąc pomóc dziecku staramy się pomagać całej rodzinie.

Dane teleadresowe:
Ul. Piaskowa 9e
65-204 Zielona Góra
Tel.  (68) 324-49-00
Fax (68) 324-49-00
e-mail: tkopd@poczta.onet.pl
http:// www.tkopd.pl

 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Oddział Zielona Góra

Logo TRR

Towarzystwo Rozwoju Rodziny zajmuje się edukacją seksualną i promocją zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz  zagadnieniami związanymi z rozwojem psychoseksualnym człowieka. 

Jesteśmy najstarszą polską organizacją pozarządową działającą na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wszystkich ludzi oraz poszanowania praw w tym zakresie, istniejemy już ponad 50 lat. Jesteśmy akredytowanym członkiem International Planned Parenthood Federation. Uznajemy, że dostęp do wiedzy na temat seksualności i zdrowia reprodukcyjnego człowieka oraz  do wysokiej jakości usług w tym zakresie są fundamentalnymi prawami każdego człowieka.

Nasze cele to:

 • przygotowywanie do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa
 • oraz zapewnianie rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod planowania poczęć
 • oraz zapobieganie nieplanowanym ciążom i aborcjom.

Działamy na rzecz przeciwdziałania jakimkolwiek formom nacisku, wymuszeń lub represji w dziedzinie planowania rodziny. Jednym z obszarów naszego działania jest dążenie do eliminacji przejawów dyskryminacji ze względu na płeć i pomoc osobom o obniżonej sprawności oraz marginalizowanym grupom społecznym w uzyskaniu warunków do równoprawnego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także przeciwdziałanie wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. Inny obszar  pracy to: zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszelkich jej przejawach.

Dane teleadresowe:
Ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
Tel. (68) 320 08 94
Fax (68) 320 08 94
e-mail: trrzgora@gmail.com
http:// www.trr.zgora.pl

Pliki do pobrania

 • Tabela-Mapa_dzialan

  PDF (83.44 KB)
  Tabela obszarów i form działalności organizacji
 • deklaracja

  PDF (1.27 MB)
  Deklaracja współpracy podpisana podczas spotkania inaugurującego KP