Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

O Partnerstwie

Szczegółowo zasady funkcjonowania Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą określa Regulamin (zobacz >>). Poniżej zawarte zostały podstawowe informacje o tej inicjatywie.

 

Krótki opis przedsięwzięcia

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Z naszej strony organizacje Partnerskie otrzymają szeroką ofertę edukacyjną i możliwość superwizji podejmowanych działań pomocowych na rzecz dzieci krzywdzonych. Fundacja Dzieci Niczyje jest inicjatorem i koordynatorem.

Cel

Zrzeszenie organizacji i instytucji które koncentrują swoje działania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania problemowi złego traktowania dzieci w celu podejmowanie wspólnych działań, wymiany doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Czas realizacji

Początek działań – luty 2011 r. Działania Krajowego Partnerstwa zainaugurowano w dn. 23 lutego na spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (czytaj więcej >>), podczas którego symbolicznie podpisana została Deklaracja Współpracy (zobacz>>).

Planowane działania:

1. Powołanie sieci organizacji pozarządowych pomagających dzieciom krzywdzonym

Do współpracy w ramach Partnerstwa zaproszone zastały organizacje pozarządowe. które koncentrują swoje działania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania, problemowi złego traktowania dzieci w celu, podejmowanie wspólnych działań, wymiany doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Zostały podjęte starania by tworzona sieć działała w różnych regionach Polski. Docelowo należałaby do niej co najmniej jedna - dwie organizacje w każdym województwie. W trakcie realizacji projektu liczba organizacji będzie się zwiększała.  Początkowo do KP przystąpiły 24 organizacje (zobacz listę i opisy organizacji członkowskich >>). Liczba członków Krajowego Partnerstwa nie jest jednak z góry ograniczona, a szczegółowe zasady przyjmowania nowych członków określa Regulamin.

W dn. 23.02.2011 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne przedstawicieli organizacji zaproszonych do Partnerstwa, na którym przedstawiono i skonsultowano zakres i formę współpracy organizacji. (zobacz krótką relację >>) Planowane są także cykliczne spotkania merytoryczno-organizacyjne przedstawicieli Krajowego Partnerstwa na corocznej, ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowanej w Warszawie.

2. Wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń

Do partnerstwa w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą w pierwszej kolejności zaproszone zostały organizacje, które mają znaczące doświadczenie na polu działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wymiana doświadczeń między Partnerami możliwa będzie dzięki:

 • stronie internetowej,
 • zamkniętemu forum dyskusyjnemu,
 • dystrybucji miesięcznego newslettera,
 • organizacji spotkań, konferencji i in.,
 • prowadzonym konsultacjom telefonicznym i  mailowym (krajowepartnerstwo@fdn.pl).

 3. Profesjonalizacja metod pracy z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicami/ opiekunami – standaryzacja udzielanej pomocy

 • Wypracowanie standardów udzielanej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
 • Prowadzenie konsultacje dla profesjonalistów z organizacji partnerskich (konsultacje telefoniczne, mailowe, superwizje).

4. Podnoszenie kompetencji profesjonalistów pracujących z dziećmi – ofiarami przemocy i innych form krzywdzenia oraz ich rodzicami/opiekunami.

 • Szkolenie

Szkolenie adresowane będzie do profesjonalistów świadczących pomoc dzieciom krzywdzonym. Dzięki niemu profesjonaliści podniosą swoja kompetencje w zakresie min. diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej, jak również otrzymają użyteczne narzędzia
(o materiały, a także inne publikacje, testy, bazy itd.). Zajęcia odbywać się będą cyklicznie. Prowadzone będą przez ekspertów z FDN, ośrodków akademickich, terapeutycznych
i placówek pomocowych. Osoby uczestniczące w studium stosować będą zdobytą tu wiedzę w praktyce pomocy dzieciom wykorzystywanym w swojej placówce.

 • Superwizje – wymiana doświadczeń

Dla uczestników szkolenia, po jego zakończeniu, organizowane będą cyklicznie spotkania superwizyjne. Dzięki temu osoby prowadzące diagnozę, interwencję i terapię dzieci krzywdzonych w placówkach należących do sieci będą mogły uzyskać wsparcie i podzielić się doświadczeniami.

 • Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Zorganizowana zostanie w Warszawie ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” adresowana do profesjonalistów pomagających dzieciom z organizacji sieciowych, instytucji współpracującymi z tymi organizacjami oraz przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwości z całego kraju. Do udziału w konferencji zostaną eksperci z Polski
i krajów UE – 2 dni, 2000 uczestników.

 • Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych

W ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą dystrybuowane będą na miarę możliwości i potrzeb publikacje i materiały poświęcone problemowi krzywdzenia dzieci i jego przeciwdziałaniu, wydawane przez FDN i inne organizacje członkowskie. Ponadto, każdy z Partnerów otrzyma również bezpłatną prenumeratę kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, w którym – w sposób interdyscyplinarny - publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań  diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych.

 

6. Lobbing organizacji sieciowych na rzecz ochrony praw dzieci

Wspólne występowanie do polskiego Rządu i odpowiednich resortów z rekomendacjami dotyczącymi doskonalenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

7. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych

Wspólna organizacja działań o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym (projekty partnerskie, kampanie społeczne, działania lobbingowe, eventy lokalne, itp.), ale także podejmowanie indywidualnych akcji
i działań promocyjnych.

 

Patroni

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą patronatem objęli:

Rzecznik Praw Obywatelskich - Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak
Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski
Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jolanta Fedak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jerzy Miller

 

Ministerstwo Sprawiedliwości    Rzecznik Praw Obywatelskich   Rzecznik Praw Dziecka

MPiPS   MSWiA

 

 

 

Logo UE

Aktywności podejmowane w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą, realizowane są w ramach projektu "Protecting the Wright of child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures" No JUST/2010/FRAC/AG/1056-30-CE-0377129/00-61 programu "Fundamental Rights and Citizenship" " finansowanego przez Komisję Europejską. W roku 2012 i 2013 spotkania Krajowego Partnerstwa odbyło się także w ramach realizacji projektu „Zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 

Pliki do pobrania