Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

Warsztat przygotowuj?cy do prowadzenia zaj?? z dzie?mi i rodzicami nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego - ostatnie wolne miejsca

Szkolenie "Proste rozmowy na trudne tematy[...]" adresowane jest do profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u psychologów, pedagodów, wychowaców, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów, chc?cych prowadzi? zaj?cia profilaktyczne z dzie?mi i ich rodzicami.

Celem warsztatów jest wyposa?enie uczestników w wiedz? i narz?dzia, niezb?dne do realizacji zaj?? profilaktycznych i przygotowanie do prowadzenia takich zaj?? z dzie?mi w wieku 4-11 lat i ich rodzicami wed?ug proponowanych scenariuszy.

Szczegó?owe informacje o szkoleniu, zasady udzia?u oraz formularz zg?oszenia - dost?pne s? na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Liczba miejsc jest ograniczona.