Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

Organizacje cz?onkowskie

Aby zapozna? si? z szerszym opisem organizacji, prosz? klikn?? na nazw? organizacji prawym przyciskiem myszy. Ponowne klikni?cie zamknie rozwini?cie. Wszystkie zawarte informacje pochodz? od osób zg?aszaj?cych organizacj? do Krajowego Partnerstwa. Fundacja Dzieci Niczyje nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich tre??.


Centrum Interwencji Kryzysowej, Pomorski Zarz?d Okr?gowy PCK w Gda?sku

Logo CIK

CIK wraz fili? - tj. Punktem Interwencji Kryzysowej, Pomorski Zarz?d Okr?gowy PCK w Starogardzie Gda?skim - tworz? o?rodek o co najmniej 3 funkcjach:

 • interwencji kryzysowej
 • pomocy dla osób pokrzywdzonych przest?pstwem
 • wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Od 14 lat o?rodek jest inicjatorem wielu dzia?a? na terenie Gda?ska i województwa pomorskiego. Centrum jest placówk? ca?odobow?, dysponuj?c? zapleczem ambulatoryjnym i hotelowym. Od d?u?szego czasu dzia?ania o?rodka zmierzaj? do stworzenia sieci pomocy w ca?ym regionie, co przynosi efekty w postaci powstania Punktu w Starogardzie Gda?skim i bliskiej wspó?pracy z podobnymi placówkami w Ko?cierzynie, Tczewie, Kartuzach, Rumi i Pruszczu Gda?skim.

Dane teleadresowe:
Ul. Gustkowicza 13
80-543 Gda?sk
Tel. (58) 5110121
Fax (58) 5110122
e-mail: centrum@cik.sos.pl
http:// www.cik.sos.pl 

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj? pozarz?dow? o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundacj? udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Dzia?amy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych  w charakterze ?wiadków. Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia dzieci przez doros?ych oraz rówie?ników, m.in. program przeciwdzia?ania zagro?eniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców prze?ywaj?cych trudno?ci w wychowaniu dzieci. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla ró?nych grup profesjonalnych oraz zespo?ów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzaj?ce wiedz? o problemie oraz stanowi?ce podstaw? projektowanych dzia?a?.

Dane teleadresowe:
Ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Tel. (22) 616 02 86
Fax (22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl
http:// www.fdn.pl

 

Fundacja Mederi

Logo Mederi

Fundacja Mederii jest organizacj? po?ytku publicznego. Jej g?ówne cele to tworzenie polityki s?u?by zdrowia wobec zespo?u dziecka krzywdzonego, ujednolicenie sposobów post?powania instytucjonalnego, wdro?enie mechanizmów pomocy prawnej oraz interweniowanie w przypadkach zespo?u dziecka krzywdzonego

Dane teleadresowe:
Al.Dzieci Polskich 20
 04-730 Warszawa
Tel.  (22) 8157603
Fax  22 8157602
e-mail:  mederi@czd.pl
http:// www.czd.pl/~mederi

 

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Logo "Non Licet"

Od czerwca 1997 r. organizacja prowadzi O?rodek Interwencji Kryzysowej, który ?wiadczy nieodp?atnie pomoc indywidualn? oraz grupow? z zakresu psychologii, prawa i psychiatrii.

Celem projektu jest:

 • zapewnienie pomocy osobom krzywdzonym - doros?ym i dzieciom,
 • zwi?kszenie efektywno?ci dzia?a? na rzecz rozpoznawania i zapobiegania przemocy

Od 2005 r. Fundacja prowadzi równie? O?rodek Wspierania Repatriantów "Nasze Miejsce". W ramach realizowanego programu pracownicy Fundacji pomagaj? repatriantom m.in. w za?atwianiu spraw urz?dowych, pisaniu pism, nawi?zuj? kontakty z innymi instytucjami w zakresie rozwi?zywania problemów. Od 1997 r. Fundacja jest cz?onkiem porozumienia "Niebieska Linia" a od 2006 liderem projektu "Niebieska Sie?" w woj. dolno?l?skim. W roku 2010 Fundacja otrzyma?a certyfikat Przyjaznego Pokoju Przes?ucha? Dzieci.

Dane teleadresowe:
Ul. Stalowa 6a
53-425 Wroc?aw
Tel.
(71) 361 97 70
Fax
(71) 361 97 70
e-mail:
oik@go2.pl

 

Fundacja Pomocy Rodzinie "OPOKA"

Logo Fundacji "Opoka"

Fundacja od 10 lat prowadzi O?rodek Wsparcia dla Rodzin, w której udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna (wsparcie pedagogiczne, mediacje), medyczna (badania s?dowo-lekarskie-obdukcje, badania ginekologiczne pod k?tem WS) oraz prawna i socjalna (porady i praktyczna pomoc w trudno?ciach ?ycia codziennego, koordynacja dzia?a? na rzecz rodziny) dla ofiar wszelkich form przemocy zarówno doros?ych jak i ma?oletnich.

Ponadto prowadzimy dzia?ania wspieraj?ce dla osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym o niskim statusie materialnym, niezaradnych ?yciowo oraz rodzin dysfunkcyjnych, którym pomagamy w nabyciu umiej?tno?ci wychowawczych, konstruktywnego rozwi?zywania konfliktów oraz poprawie komunikacji i relacji w rodzinie, które zosta?y zaburzone z powodu wyst?powania okre?lonego czynnika destrukcyjnego.

Dodatkowo w swoich dzia?aniach skupiamy si? na profilaktyce dzieci i m?odzie?y zagro?onej demoralizacj?, której podstawowe potrzeby nie s? realizowane przez opiekunów.

Prowadzimy 3 specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, w których na co dzie? podopieczni poza pomoc? w odrabianiu lekcji otoczeni s? profesjonaln? kadra pracuj?c? zarówno z nimi jak i ich rodzinami nad popraw? ich funkcjonowania spo?ecznego i emocjonalnego.W celu zapewnienia kompleksowej pomocy wychowawcy i pracownicy O?rodka utrzymuj? sta?y  kontakt z przedstawicielami s?dów, policji, MOPS, szkó?, by wspólnie ustali? plan pracy oraz mo?liwy zakres dzia?a? ze strony poszczególnych instytucji.

Fundacja w??cza si? b?d? jest inicjatorem licznych kampanii spo?ecznych, takich jak "Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy", "Zespó? Dziecka Potrz?sanego" i wiele innych.

Dane teleadresowe:
Plac Barlickiego 11
90-615 ?ód?
Tel.  (42) 630 61 80
Fax (42) 633 75 43
e-mail: biuro@fundacja-opoka.pl
http:// www.fundacja-opoka.pl

 

Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "Homini"

Grudzi?dzkie Towarzystwo istnieje od czerwca 2004 r. Powsta?o z inicjatywy i zaanga?owania
osób z ró?nych ?rodowisk, którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebuj?cego.

Cele Towarzystwa:

 • wspieranie rodzin w trosce o prawid?owy rozwój psychiczny, fizyczny dziecka
 • profilaktyka w zakresie patologii spo?ecznej dzieci i m?odzie?y
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci

Dane teleadresowe:
Ul. Miko?aja z Ry?ska 8
86-300 Grudzi?dz
Tel. (56) 642 68 42
Fax (56) 642 68 42
e-mail: ddgr@pro.onet.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Logo KOPD

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolsk? organizacj? po?ytku publicznego, która zajmuje si? ochron? praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misj? Komitetu jest przeciwdzia?anie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoj? misj? KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz oddzia?y terenowe w ca?ej Polsce.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jako organizacja pozarz?dowa ?wiadczy pomoc psychologiczn?, pedagogiczn?, diagnostyczn?, psychoterapeutyczn?, mediacyjn? i prawn?, szukaj?c najw?a?ciwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Zakres pomocy udzielanej przez Centrum Interwencyjne KOPD w Warszawie:

 • konsultacje psychologiczne,
 • porady psychologiczno-pedagogiczne,
 • porady prawne i porady socjalne,
 • mediacje rodzinne,
 • psychoterapia rodzinna i psychoterapia ma??e?ska,
 • psychoterapia indywidualna (w tym dla osób, b?d?cych w sytuacji rozwodu lub rozstania partnerskiego oraz osób doros?ych, które w dzieci?stwie prze?y?y wykorzystanie seksualne),
 • prowadzenie grup psychoedukacyjno-wsparciowych dla rodziców, b?d?cych w konflikcie oko?orozwodowym,
 • prowadzenie grup psychoterapeutycznych dla osób po rozwodzie lub rozstaniu partnerskim,
 • interwencja prawno-psychologiczna w przepadkach wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • diagnoza psychologiczno-seksuologiczna dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego,
 • wsparcie psychologiczne i psychoterapia dla dzieci-ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin,
 • przes?uchania dzieci w trybie art. 185a k.p.k.

Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi równie? szkolenia na temat konfliktu oko?orozwodowego, przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej wobec dzieci, które s? przeznaczone dla profesjonalistów, pracuj?cych z dzie?mi i ich rodzinami. KOPD prowadzi tak?e dzia?alno?? wydawnicz? oraz zajmuje si? popularyzacj? praw dziecka.

Dane teleadresowe:
Ul. Ho?a 27a lok. 5
00-521 Warszawa
Tel.  (22) 626 94 19
Fax  (22) 745 71 80
e-mail: zespol@kopd.pl
http:// www.kopd.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Oddzia? Bia?ostocki

Logo Klanza

PSPiA KLANZA Oddzia? Bia?ostocki od 5 lat prowadzi Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – placówk? wsparcia dzieci krzywdzonych i ich rodzin z terenu miasta Bia?egostoku oraz woj. podlaskiego. Stowarzyszenie jest realizatorem wielu projektów w zakresie wsparcia rodziny, pomocy dzieciom czy podnoszenia ?wiadomo?ci spo?ecznej w zakresie praw dziecka, zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci. Od 5 lat na terenie miasta Bia?ystok wspólnie z Urz?dem Miejskim w Bia?ymstoku realizujemy program „Opiekun dziecka – ofiary przest?pstwa”. Ponadto nasze Stowarzyszenie jest realizatorem wielu dzia?a? z zakresu edukacji, profilaktyki i animacji spo?ecznej, samodzielnie lub w partnerstwie z ró?nymi instytucjami. Prowadzimy bia?ostock? Fili? Centrum Szkoleniowego KLANZA – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Dane teleadresowe:
Ul. Gajowa 79
15-794 Bia?ystok
Tel. (85) 652 54 94
Fax (85) 652 54 94
e-mail: codir@op.pl
http:// www.klanza.bialystok.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny

Logo nr Rodziny

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny powsta?o w 1997 roku. Zgromadzi?o wielu specjalistów z zakresu: psychologii, pedagogiki i prawa rodzinnego. Cz?onkowie stowarzyszenia na co dzie? spotykaj? si? z m?odymi lud?mi i ich rodzicami. Doradzaj?, wspieraj? i pomagaj? oraz organizuj? dla nich spotkania, prelekcje i warsztaty. Stowarzyszenie oprócz o?rodka terapeutycznego prowadzi tak?e ?wietlice ?rodowiskow?, Dzienny O?rodek Socjoterapii dla Dzieci i M?odzie?y, O?rodek Integracji Spo?ecznej, O?rodek Aktywizacji dla ludzi starszych, Rodzinny Dom Dziecka, a tak?e wiele projektów dla dzieci i m?odzie?y zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym oraz dla ludzi w podesz?ym wieku. Szereg dzia?a? prowadzonych jest tak?e w ?rodowisku w ramach pedagogiki podwórkowej. Stowarzyszenie jest organizacj? po?ytku publicznego. Realizuje cele zorientowane na wieloaspektow? pomoc dziecku i jego rodzinie. Stwarza swoim podopiecznym szanse na rozwój osobisty oraz szanse na tworzenie pozytywnych relacji z innymi lud?mi. Dzi?ki sieci wyspecjalizowanych placówek  tworzy zwarty system pracy z dzie?mi i m?odzie?? oraz ich rodzinami.

Dane teleadresowe:
Ul. Oma?kowskiej 1
41-500 Chorzów
Tel. (32) 247 18 01
Fax  (32) 2471801
e-mail: sekretariat@snrr.org
http:// www.snrr.org

 

Stowarzyszenie „Czajnia”

Logo Czajnia

Stowarzyszenie „Czajnia” funkcjonuje od 2004 roku i skupia aktualnie 26 osób, pracowników równych sektorów, których ??czy bezinteresowna ch?? dzia?ania dla innych i poprawy lokalnego ?ycia. Stowarzyszenie realizuje ró?norodne dzia?ania na rzecz wszechstronnego rozwoju spo?eczno?ci lokalnej. S? w?ród nich tak?e inicjatywy z zakresu przeciwdzia?ania procesowi wykluczenia. Stowarzyszenie jest Lokaln? Organizacj? Grantow?: granty przydzielane by?y m.in. na zadania dotycz?ce wspomagania funkcji wychowawczych rodziny, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m?odzie?y ze ?rodowisk wiejskich oraz zagro?onych marginalizacj?, a tak?e programy profilaktyczne skierowane do dzieci i rodziców.

Stowarzyszenie prowadzi Biuro Informacji Obywatelskiej, gdzie wolontariusze – studenci prawa udzielaj? bezp?atnych porad obywatelskich mieszka?com powiatu, których nie sta? na porad? w kancelarii prawnej. Stowarzyszenie prowadzi?o poradnictwo psychologiczne i socjalne, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla profesjonalistów pracuj?cych w obszarze pomocy osobom zagro?onym wykluczeniem. Od pocz?tku swego istnienia prowadzi przed?wi?teczne zbiórki ?ywno?ci dla najubo?szych mieszka?ców powiatu, a tak?e Bank Drugiej R?ki, w ramach którego pozyskuje u?ywane meble i AGD a nast?pnie przekazuje je do rodzin potrzebuj?cych. Posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego. Prowadzi Fundusz Julka i Oskara gromadz?cy ?rodki przeznaczone na rehabilitacj? chorych dzieci z powiatu tomaszowskiego.

Dane teladresowe:
Ul.  Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. (84) 664 13 40
Fax brak
e-mail:  czajnia@o2.pl
http://  www.czajnia.pl

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA

Logo Szansa

Stowarzyszenie jest organizacj? pozarz?dow? dzia?aj?c? na rzecz ochrony dzieci oraz pomocy ich rodzinom.

Prowadzimy O?rodek Pomocy Psychologicznej i Prawnej, organizujemy zaj?cia grupowe dla dzieci, organizujemy szkolenia dla grup zawodowych dotycz?cych ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jeste?my organizatorami konferencji lokalnych i regionalnych dotycz?cych problematyki ochrony dzieci. Organizujemy kampanie spo?eczne dotycz?ce spraw zwi?zanych z ochron? dzieci , przeciwdzia?aniem przemocy wobec najm?odszych. Wspó?pracujemy z prokuratur?, s?dem w zakresie pomocy dzieciom uczestnicz?cym w procedurach prawnych.

Przedstawiciele SZANSY tworz? zespó? interdyscyplinarny, podnosz?cy stale swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udzia? w konferencjach i szkoleniach. Prowadzimy zaj?cia edukacyjne z zakresu praw dziecka, jeste?my wspó?wydawcami poradników „Kompas-edukacja o prawach cz?owieka w pracy z m?odzie??” i „Kompasik-edukacja na rzecz praw cz?owieka w pracy z dzie?mi”.

Dane teleadresowe:
Ul. Perseusza 13
67-200 G?ogów
Tel. (76) 8321804
Fax (76) 8321804
e-mail:  szansa@szansa.glogow.org
http:// www.szansa.glogow.org

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA

Logo Arka

Stowarzyszenie dzia?a od 1994 roku prowadz?c ?wietlic? ?rodowiskow? dla dzieci z rodzin dotkni?tych uzale?nieniami, ubogich i przemocowych,  prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i logopedyczne, O?rodek Adopcyjno-Opieku?czy ARKA, wspó?pracuje z wieloma instytucjami i szko?ami, w tym Miejskim Zespo?em Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie

Dane teleadresowe:
Ul. Niepodleg?o?ci 85
10-046 Olsztyn
Tel. (89) 534-99-55
Fax.  (89) 534-99-55
e-mail: arka.dom@wp.pl
http:// www.arka.olsztyn.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"

Logo Iskierka

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wy??czn? dzia?alno?ci? jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez : 1.Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu spo?ecznemu dzieci i m?odzie?y; 2.Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i m?odzie?y z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych; 3.Zapewnienie pomocy rodzicom, maj?cym powa?ne trudno?ci w wychowaniu i opiece nad dzie?mi i m?odzie??; 4.Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób dzia?aj?cych na rzecz dziecka i jego rodziny.

Dane teleadresowe:
Pl. ?wi?tego Macieja 5
50-244 Wroc?aw
Tel. (71) 3224114
Fax (71) 3224114
e-mail:
  iskierka.wroc@ wp.pl
http://  www.iskierkawroc.pl

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”

Logo Integracja

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” powsta?o w kwietniu 1993 r. z inicjatywy grupy profesjonalistów pracuj?cych na co dzie? z lud?mi w obszarze udzielenia psychologicznego wsparcia, profilaktyki i edukacji.

Celem Stowarzyszenia jest m.in. wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób pracuj?cych z lud?mi, dzieci i m?odzie?y uzdolnionej, dzieci, m?odzie?y oraz doros?ych zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym ze ?rodowisk zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie, osób bezrobotnych i dyskryminowanych.

Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawow? forma naszej dzia?alno?ci s? programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, realizowane w ca?o?ci b?d? cz??ciowo ze ?rodków publicznych. Realizuj?c nasze programy opieramy si? na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. Prowadzimy równie? diagnozy grup i organizacji, doradztwo psychologiczne oraz wsparcie i interwencj? kryzysow? (Stalowowolski O?rodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - lokalna jednostka organizacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie).

Dane teleadresowe:
Ul.  S?owackiego 4a/5
37-400 Nisko
Tel.  (15) 841-61-67
Fax  (15)841-61-67
http://  www.stowarzyszenie-integracja.org

Stowarzyszenie "Bezpiecze?stwo Dziecka"

Logo Bezpiecze?stwo Dziecka

Stowarzyszenie "Bezpiecze?stwo Dziecka" prowadzi:

 • punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie (dy?ury: specjalistów, psychologów, terapeutów, bieg?ych s?dowych).
 • ?wietlic? ?rodowiskow? SKRZAT z programem socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku 8-13 lat
 • zaj?cia profilaktyczno-edukacyjne w szko?ach w zakresie profilaktyki przemocy i uzale?nie?
 • organizuje sztuki teatralne po?wi?cone problematyce agresji i uzale?nie?
 • programy dla sprawców przemocy w rodzinie
 • szkolenia ró?nych grup zawodowych z zakresu przemocy itp.
 • udzia? w festynach i ró?nych akcjach promuj?cych zdrowy styl ?ycia

Dane teleadresowe:
Ul.  Sk?odowskiej-Curie 56A
85-088 Bydgoszcz
Tel.  505045164
Fax brak
e-mail: sbd@sbd.org.pl
http://
  www.sbd.org.pl

Stowarzyszenie Siemacha

Logo Siemacha

Celem Stowarzyszenia Siemacha jest:

 • prowadzenie dzia?alno?ci opieku?czej i wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz ochrony zdrowia,
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej cz?onkom
 • szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów m?odzie?owych
 • doskonalenie profesjonalnych umiej?tno?ci osób zajmuj?cych si? edukacj?, wychowaniem i pomaganiem
 • popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania dzieci i m?odzie?y oraz umiej?tno?ci wychowawczych rodziców i osób pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie??.
 • upowszechnianie kultury fizycznej w?ród dzieci i m?odzie?y oraz aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu ?ycia.

Stowarzyszenie prowadzi i wspiera placówki opieku?czo-wychowawcze, organizuje wydarzenia kulturalno-o?wiatowe, konferencje i seminaria dla osób zajmuj?cych si? prac? z dzie?mi i m?odzie??

Dane teleadresowe:
Ul. D?uga 42
31-146 Kraków
Tel. (12) 632 11 88
Fax
(12) 425 07 55
e-mail: biuro@siemacha.org.pl
http:// www.siemacha.org.pl

 

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie

Logo SOS Szczecin

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie jest organizacj?, która w woj. zachodniopomorskim  aktywnie uczestniczy w budowaniu lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym oraz ?wiadczy bezpo?redni? interdyscyplinarna pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom (pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna, pracownika socjalnego, Opiekuna Dziecka-Ofiary Przest?pstwa, konsultacje medyczne).

Prowadzone inicjatywy:

 • powo?anie i prowadzenie Eksperckiego Interdyscyplinarnego Zespo?u Operacyjnego dzia?aj?cego przy PA w Szczecinie, który wypracowa? Standardy Post?powania wobec Dziecka Do?wiadczaj?cego Przemocy. Zespó? aktualnie pracuje nad Procedurami Zintegrowanej Mi?dzysektorowej Pomocy Dziecku Krzywdzonemu;
 • podnoszenie poziomu wiedzy i wra?liwo?ci spo?ecznej poprzez organizowanie specjalistycznych konferencji, szkole?, seminariów i kampanii spo?ecznych;
 • udzia? w procedurach certyfikowania przyjaznych pokoi przes?ucha?;
 • budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przest?pstw w ramach projektu "Sie? Pomocy Ofiarom Przest?pstw

Dane teleadresowe:
Ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
Tel. (91) 350 73 80
Fax (91) 431 81 26
e-mail: biuro@sos.home.pl
http:// www.sos.home.pl

 

?wi?tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Logo SCPiE

?CPiE dzia?a od 2001 roku, jest jednostk? bud?etow? miasta Kielce. D

zia?alno??:

 • pomoc psychopedagogiczna i profilaktyka kierowana do dzieci i m?odzie?y zagro?onej,
 • socjoterapia dla m?odzie?y z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi,
 • terapia ma??e?stw i rodzin,
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoterapia osób z problemami emocjonalnymi, nerwicowymi,
 • psychoterapia grupowa osób doros?ych, dzieci alkoholików.

Centrum zatrudnia 20 pracowników merytorycznych, dokszta?caj?cych si? w zakresie interwencji kryzysowej, socjoterapii i psychoterapii.


Dane teleadresowe:

Ul. J.Nowaka-Jeziora?skiego 65
25-432 Kielce
Tel. (41) 362-72-06
Fax (41) 362-72-06
e-mail: scpie@profilaktyka.com
http:// www.profilaktyka.com

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowroc?awiu

Logo TKOPD

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowroc?awiu jest organizacj? pozarz?dow? powo?an? w 1994r., zarejestrowan? w KRS w 2001r, a jako OPP w 2007r. Prowadzimy odp?atn? i nieodp?atn? dzia?alno?? statutow?, w ramach której prowadzimy w?asne placówki; ?wietlic? socjoterapeutyczn? (od 1998r.), schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dzie?mi, o?rodek mediacji rodzinnej. Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci organizujemy i prowadzimy ró?ne formy wypoczynku dla dzieci i m?odzie?y oraz dzia?alno?? edukacyjno-szkoleniow?, przede wszystkim w zakresie upowszechniania praw dziecka, ujawniamy naruszanie tych praw w ?yciu rodzinnym i spo?ecznym, podejmujemy inicjatywy i dzia?ania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, w tym m.in. dzia?ania z zakresu przeciwdzia?ania przemocy. Organizujemy spotkania dzieci z rodzinami znajduj?cymi si? w sytuacji oko?o rozwodowej. Wspó?pracujemy  ze szko?ami ró?nych szczebli na obszarze naszego dzia?ania (powiat inowroc?awski) oraz z o?rodkami pomocy spo?ecznej i policj?.

Dane teleadresowe:
Ul. B. Krzywoustego 15
88-100 Inowroc?aw
Tel. (52) 3559340
Fax (52) 3559340
e-mail: tkopd.ino@interia.pl
http://  www.tkopd.inowroclaw.info

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

Logo TKOPD

Nadrz?dnym celem dzia?alno?ci Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest ochrona praw i interesów dzieci. Od 14 lat chronimy dzieci przed krzywdzeniem, wspó?tworzymy lokalny system pomocy dziecku, wp?ywamy na respektowanie praw dziecka przez instytucje i osoby indywidualne. Nasza specjalno?? to:

 • podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
 • konsultacje, porady i mediacje rodzinne,
 • niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,
 • przeciwdzia?anie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie oko?orozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpo?redniej opieki nad nim, w tym tak?e pomoc w realizacji postanowie? s?dowych w tym zakresie, 
 • dzia?alno?? psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców pod nazw? "Wychowanie bez pora?ek, czyli Szko?a dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pami?tajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szko?y Praw Dziecka”),
 • upowszechnianie znajomo?ci praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a tak?e ujawnianie ich naruszania w ?yciu spo?ecznym i rodzinnym, 
 • propagowanie aktywnych form sp?dzania czasu wolnego przez dzieci i m?odzie? (zw?aszcza z rodzin o niskim statusie materialnym) poprzez ciekawe zaj?cia i wyjazdy po??czone z edukacj? i profilaktyk?.
 • prowadzenie O?rodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkni?tych przemoc? domow? (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
 • prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

Dane teleadresowe:
Ul.  S?owia?ska 59 b
64-100 Leszno
Tel. (65) 520-27-32
Fax (65) 528-85-49
e-mail: zespol@kopd.pl
http:// www.tkopd.leszno.pl

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Logo TKOPD

Misj? naszego stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdzia?anie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacj? pozarz?dow?, nie przynosz?c? zysków. Dzia?alno?? Komitetu jest apolityczna i ma charakter s?u?by spo?ecznej, chroni?cej dziecko przed krzywd?  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. G?ównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedba? i niew?a?ciwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, m?odzie?y oraz ich rodzin i opiekunów.

Dane teleadresowe:
Ul. Garbary 97/8
61-757 Pozna?
Tel. (61) 8552278
Fax (61) 8552278
e-mail: sekretariat@kopd.poznan.pl
http:// www.kopd.poznan.pl

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Logo TKOPD

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze istnieje od 1988 roku. Prowadzimy pomoc psychologiczn? w ramach O?rodka Interwencji Kryzysowe., prowadzimy Schronisko dla Matki i Dziecka, ca?odobowy telefon Zaufania dla osób doznaj?cych przemocy domowej. Jeste?my nastawieni na wszechstronn? pomoc dziecku krzywdzonemu; chc?c pomóc dziecku staramy si? pomaga? ca?ej rodzinie.

Dane teleadresowe:
Ul. Piaskowa 9e
65-204 Zielona Góra
Tel.  (68) 324-49-00
Fax (68) 324-49-00
e-mail: tkopd@poczta.onet.pl
http:// www.tkopd.pl

 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Oddzia? Zielona Góra

Logo TRR

Towarzystwo Rozwoju Rodziny zajmuje si? edukacj? seksualn? i promocj? zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz  zagadnieniami zwi?zanymi z rozwojem psychoseksualnym cz?owieka. 

Jeste?my najstarsz? polsk? organizacj? pozarz?dow? dzia?aj?c? na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego wszystkich ludzi oraz poszanowania praw w tym zakresie, istniejemy ju? ponad 50 lat. Jeste?my akredytowanym cz?onkiem International Planned Parenthood Federation. Uznajemy, ?e dost?p do wiedzy na temat seksualno?ci i zdrowia reprodukcyjnego cz?owieka oraz  do wysokiej jako?ci us?ug w tym zakresie s? fundamentalnymi prawami ka?dego cz?owieka.

Nasze cele to:

 • przygotowywanie do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa
 • oraz zapewnianie rzetelnej wiedzy na temat seksualno?ci cz?owieka,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod planowania pocz??
 • oraz zapobieganie nieplanowanym ci??om i aborcjom.

Dzia?amy na rzecz przeciwdzia?ania jakimkolwiek formom nacisku, wymusze? lub represji w dziedzinie planowania rodziny. Jednym z obszarów naszego dzia?ania jest d??enie do eliminacji przejawów dyskryminacji ze wzgl?du na p?e? i pomoc osobom o obni?onej sprawno?ci oraz marginalizowanym grupom spo?ecznym w uzyskaniu warunków do równoprawnego i pe?nego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym, a tak?e przeciwdzia?anie wszelkim przejawom wykluczenia spo?ecznego. Inny obszar  pracy to: zapobieganie szerzeniu si? zaka?e? HIV i zaka?e? przenoszonych drog? p?ciow?, prostytucji, uzale?nie? oraz przemocy we wszelkich jej przejawach.

Dane teleadresowe:
Ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
Tel. (68) 320 08 94
Fax (68) 320 08 94
e-mail: trrzgora@gmail.com
http:// www.trr.zgora.pl

Pliki do pobrania

 • Tabela-Mapa_dzialan

  PDF (83.44 KB)
  Tabela obszarów i form dzia?alno?ci organizacji
 • deklaracja

  PDF (1.27 MB)
  Deklaracja wspó?pracy podpisana podczas spotkania inauguruj?cego KP