Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

O Partnerstwie

Szczegó?owo zasady funkcjonowania Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? okre?la Regulamin (zobacz >>). Poni?ej zawarte zosta?y podstawowe informacje o tej inicjatywie.

 

Krótki opis przedsi?wzi?cia

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? to nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Z naszej strony organizacje Partnerskie otrzymaj? szerok? ofert? edukacyjn? i mo?liwo?? superwizji podejmowanych dzia?a? pomocowych na rzecz dzieci krzywdzonych. Fundacja Dzieci Niczyje jest inicjatorem i koordynatorem.

Cel

Zrzeszenie organizacji i instytucji które koncentruj? swoje dzia?ania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania problemowi z?ego traktowania dzieci w celu podejmowanie wspólnych dzia?a?, wymiany do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Czas realizacji

Pocz?tek dzia?a? – luty 2011 r. Dzia?ania Krajowego Partnerstwa zainaugurowano w dn. 23 lutego na spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (czytaj wi?cej >>), podczas którego symbolicznie podpisana zosta?a Deklaracja Wspó?pracy (zobacz>>).

Planowane dzia?ania:

1. Powo?anie sieci organizacji pozarz?dowych pomagaj?cych dzieciom krzywdzonym

Do wspó?pracy w ramach Partnerstwa zaproszone zasta?y organizacje pozarz?dowe. które koncentruj? swoje dzia?ania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania, problemowi z?ego traktowania dzieci w celu, podejmowanie wspólnych dzia?a?, wymiany do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Zosta?y podj?te starania by tworzona sie? dzia?a?a w ró?nych regionach Polski. Docelowo nale?a?aby do niej co najmniej jedna - dwie organizacje w ka?dym województwie. W trakcie realizacji projektu liczba organizacji b?dzie si? zwi?ksza?a.  Pocz?tkowo do KP przyst?pi?y 24 organizacje (zobacz list? i opisy organizacji cz?onkowskich >>). Liczba cz?onków Krajowego Partnerstwa nie jest jednak z góry ograniczona, a szczegó?owe zasady przyjmowania nowych cz?onków okre?la Regulamin.

W dn. 23.02.2011 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odby?o si? spotkanie inauguracyjne przedstawicieli organizacji zaproszonych do Partnerstwa, na którym przedstawiono i skonsultowano zakres i form? wspó?pracy organizacji. (zobacz krótk? relacj? >>) Planowane s? tak?e cykliczne spotkania merytoryczno-organizacyjne przedstawicieli Krajowego Partnerstwa na corocznej, ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw” organizowanej w Warszawie.

2. Wymiana wiedzy, opinii i do?wiadcze?

Do partnerstwa w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? w pierwszej kolejno?ci zaproszone zosta?y organizacje, które maj? znacz?ce do?wiadczenie na polu dzia?a? na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wymiana do?wiadcze? mi?dzy Partnerami mo?liwa b?dzie dzi?ki:

 • stronie internetowej,
 • zamkni?temu forum dyskusyjnemu,
 • dystrybucji miesi?cznego newslettera,
 • organizacji spotka?, konferencji i in.,
 • prowadzonym konsultacjom telefonicznym i  mailowym (krajowepartnerstwo@fdn.pl).

 3. Profesjonalizacja metod pracy z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicami/ opiekunami – standaryzacja udzielanej pomocy

 • Wypracowanie standardów udzielanej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
 • Prowadzenie konsultacje dla profesjonalistów z organizacji partnerskich (konsultacje telefoniczne, mailowe, superwizje).

4. Podnoszenie kompetencji profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi – ofiarami przemocy i innych form krzywdzenia oraz ich rodzicami/opiekunami.

 • Szkolenie

Szkolenie adresowane b?dzie do profesjonalistów ?wiadcz?cych pomoc dzieciom krzywdzonym. Dzi?ki niemu profesjonali?ci podnios? swoja kompetencje w zakresie min. diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej, jak równie? otrzymaj? u?yteczne narz?dzia
(o materia?y, a tak?e inne publikacje, testy, bazy itd.). Zaj?cia odbywa? si? b?d? cyklicznie. Prowadzone b?d? przez ekspertów z FDN, o?rodków akademickich, terapeutycznych
i placówek pomocowych. Osoby uczestnicz?ce w studium stosowa? b?d? zdobyt? tu wiedz? w praktyce pomocy dzieciom wykorzystywanym w swojej placówce.

 • Superwizje – wymiana do?wiadcze?

Dla uczestników szkolenia, po jego zako?czeniu, organizowane b?d? cyklicznie spotkania superwizyjne. Dzi?ki temu osoby prowadz?ce diagnoz?, interwencj? i terapi? dzieci krzywdzonych w placówkach nale??cych do sieci b?d? mog?y uzyska? wsparcie i podzieli? si? do?wiadczeniami.

 • Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw”

Zorganizowana zostanie w Warszawie ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przest?pstw” adresowana do profesjonalistów pomagaj?cych dzieciom z organizacji sieciowych, instytucji wspó?pracuj?cymi z tymi organizacjami oraz przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci z ca?ego kraju. Do udzia?u w konferencji zostan? eksperci z Polski
i krajów UE – 2 dni, 2000 uczestników.

 • Dystrybucja materia?ów informacyjno-edukacyjnych

W ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? dystrybuowane b?d? na miar? mo?liwo?ci i potrzeb publikacje i materia?y po?wi?cone problemowi krzywdzenia dzieci i jego przeciwdzia?aniu, wydawane przez FDN i inne organizacje cz?onkowskie. Ponadto, ka?dy z Partnerów otrzyma równie? bezp?atn? prenumerat? kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, w którym – w sposób interdyscyplinarny - publikowane s? najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form dzia?a?  diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych.

 

6. Lobbing organizacji sieciowych na rzecz ochrony praw dzieci

Wspólne wyst?powanie do polskiego Rz?du i odpowiednich resortów z rekomendacjami dotycz?cymi doskonalenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

7. Prowadzenie dzia?a? informacyjno-edukacyjnych

Wspólna organizacja dzia?a? o zasi?gu ogólnopolskim lub lokalnym (projekty partnerskie, kampanie spo?eczne, dzia?ania lobbingowe, eventy lokalne, itp.), ale tak?e podejmowanie indywidualnych akcji
i dzia?a? promocyjnych.

 

Patroni

Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? patronatem obj?li:

Rzecznik Praw Obywatelskich - Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak
Minister Sprawiedliwo?ci - Krzysztof Kwiatkowski
Minister Pracy i Polityki Spo?ecznej - Jolanta Fedak
Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji - Jerzy Miller

 

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci    Rzecznik Praw Obywatelskich   Rzecznik Praw Dziecka

MPiPS   MSWiA

 

 

 

Logo UE

Aktywno?ci podejmowane w ramach Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?, realizowane s? w ramach projektu "Protecting the Wright of child-victims of crime to psychological assistance and child-friendly interviewing procedures" No JUST/2010/FRAC/AG/1056-30-CE-0377129/00-61 programu "Fundamental Rights and Citizenship" " finansowanego przez Komisj? Europejsk?. W roku 2012 i 2013 spotkania Krajowego Partnerstwa odby?o si? tak?e w ramach realizacji projektu „Zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci” finansowanego ze ?rodków Komisji Europejskiej.

 

Pliki do pobrania