Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

19 listopada - Mi?dzynarodowy Dzie? Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci

Tysi?ce dzieci w Polsce do?wiadcza przemocy. Ka?dego dnia s? bite, maltretowane, poni?ane, wykorzystywane seksualnie... Same nie mog? si? obroni?. W zwi?zku z Mi?dzynarodowym Dniem Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci, który obchodzony jest 19. listopada, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? – zrzeszaj?ce 23 organizacje pozarz?dowe pomagaj?ce dzieciom – ofiarom krzywdzenia, przypomina, jak wa?ne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze.

Krzyki u s?siadów i p?acz dziecka za ?cian?? Rodzice szarpi?cy malucha w sklepie lub autobusie? Agresywne zachowanie opiekuna, który wykrzykuje do syna lub córki zbyt wiele zbyt mocnych s?ów? Niepokoj?ce siniaki u dziecka, które codziennie spotykasz w windzie? Malec, który mówi o seksie w nienaturalny dla swojego wieku sposób? Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? przypomina, ?e dzieci same nie mog? si? obroni? i apeluje o podejmowanie dzia?ania w razie najmniejszych w?tpliwo?ci czy podejrze?.

- ?wiadomo?? problemu przemocy wobec dzieci, dzi?ki prowadzonym kampaniom i wi?kszej otwarto?ci mediów na podejmowanie tego tematu, jest dzi? w Polsce wi?ksza ni? kilkana?cie czy nawet kilka lat temu. Jednak wci?? pozostaje ogromnie du?o do zrobienia. Cz?sto usprawiedliwiamy brak reakcji. Pojawia si? my?l: To wewn?trzna sprawa tej rodziny, nie b?d? si? wtr?ca?. Tymczasem, zaniechanie reakcji mo?e prowadzi? do tragedii.– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje koordynuj?cej Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?. 

Wed?ug bada?[1], pomimo deklarowanego wysokiego poparcia dla reagowania w przypadku przemocy wobec dzieci (ponad 90%), co czwarty respondent (25%) dopuszcza brak reakcji w sytuacji, kiedy nie jest pewny, czy dosz?o do przemocy. Co pi?ty respondent (21%) t?umaczy brak gotowo?ci do reagowania tym, ?e sam b?dzie mia? k?opoty, je?li podejrzenia oka?? si? nies?uszne. 13% doros?ych Polaków uwa?a, ?e przemoc w rodzinie jest prywatn? spraw? rodziny i osobt postronne nie powinny si? w ni? wtr?ca?..

- Rok temu Fundacja Dzieci Niczyje uruchomi?a Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie bezpiecze?stwa dzieci 800 100 100. Dzwoni?c pod ten numer, mo?emy w sposób anonimowy porozmawia? o niepokoj?cych sytuacjach, których jeste?my ?wiadkami i poradzi? si?, jak reagowa?. Je?li decydujemy si? na ten krok, to ju? bardzo du?o  – dodaje Sajkowska.

Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokoj?ca. Wed?ug bada? Fundacji Dzieci Niczyje[2], co 5. dziecko w Polsce do?wiadczy?o przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osób doros?ych, a co 7. Jakiej? formy wykorzystywania seksualnego.

W ramach Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? przygotowa?o krótki film i plakat, apeluj?ce o reagowanie na niepokoj?ce sytuacje, które mog? zagra?a? najm?odszym. Przekazy akcji b?d? rozpowszechniane przez organizacje cz?onkowskie w internecie.

W Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? zrzeszone s? 23 organizacje pozarz?dowe z ca?ej Polski, której zajmuj? si? pomoc? dzieciom – ofiarom przemocy. Partnerstwo dzia?a od 2011 roku. Jego celem jest  wymiana wiedzy, opinii i do?wiadcze? mi?dzy cz?onkami, profesjonalizacja i standaryzacja pomocy bezpo?redniej ?wiadczonej dzieciom krzywdzonym oraz prowadzenie dzia?a? lobbingowych w zakresie doskonalenia polityki ochrony dzieci. 

Fundacja Dzieci Niczyje – koordynator Krajowego partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? – nale?y do koalicji Mi?dzynarodowego Dnia Przeciwdzia?ania Przemocy wobec Dzieci zrzeszaj?cej ponad 700 organizacji pozarz?dowych ze 125 krajów ?wiata. Organizacja cz?onkowskie organizuj? krajowe i lokalne akcje, a tak?e adresuj? postulaty i rekomendacje do rz?dów swoich krajów, których celem jest wi?ksza ochrona dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie systemowych rozwi?za? problemu.

 

 


[1] Millward Brown dla MPIPS (2011). Diagnoza dotycz?ca osób stosuj?cych przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy doros?ej populacji Polski

[2] Millward Brown dla Fundacji Dzieci Niczyje (2012): Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci