Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

10. Edycja Studium z zakresu opiniowania s?dowo-psychologicznego

Studium z zakresu opiniowania s?dowo-psychologicznego organizowane jest ju? po raz 10. i jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz pomocy dzieciom uczestnicz?cym w procedurach prawnych. Wychodzi równie? naprzeciw potrzebom wynikaj?cym z nowych regulacji prawnych, które wymagaj? od osób ubiegaj?cych si? o wpis na list? bieg?ych s?dowych wiadomo?ci specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bieg?ych s?dowych – Dz. U. Nr 15 z 2005 r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez Fundacj? Dzieci Niczyje we wspó?pracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Ca?y cykl realizowany jest w formie 9 weekendowych 20-godzinnych sesji, organizowanych raz w miesi?cu (pi?tek 15:00 – 19:00; sobota 9:00 – 17:30, niedziela 9:00 – 13:00) w formie wyk?adów i zaj?? warsztatowych. W?ród prowadz?cych zaj?cia s? zarówno eksperci z Fundacji, jak i zaproszeni go?cie.

Planowane terminy pierwszych 3 zjazdów (pozosta?e ustalone zostan? z uczestnikami podczas pierwszych zaj??):
• 16-18.10.2015
• 27 - 29.11.2015
• 11 - 13.12.2015

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest zakwalifikowanie do udzia?u na podstawie zg?oszenia, podpisanie indywidualnej umowy uczestnictwa oraz uiszczenie stosownej op?aty przed pierwszym zjazdem i zgodnie z okre?lonym harmonogramem.

Na zako?czenie Studium Uczestnicy otrzymuj? Za?wiadczenie sygnowane przez Fundacj? Dzieci Niczyje i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wi?cej szczegó?ów (zakres merytoryczny, informacje o prowadz?cych, zasady odp?atno?ci, zasady rekrutacji) wraz z formularzem zg?oszenia - na www.edukacja.fdn.pl

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!