Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

10. Edycja Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego

Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego organizowane jest już po raz 10. i jest elementem ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego programu Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz pomocy dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. Wychodzi również naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych regulacji prawnych, które wymagają od osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych wiadomości specjalnych, potwierdzonych dokumentami lub innymi dowodami (par 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15 z 2005 r. poz. 133).

Studium jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i realizowane przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z PTP w ramach programu "PARTNER".

Cały cykl realizowany jest w formie 9 weekendowych 20-godzinnych sesji, organizowanych raz w miesiącu (piątek 15:00 – 19:00; sobota 9:00 – 17:30, niedziela 9:00 – 13:00) w formie wykładów i zajęć warsztatowych. Wśród prowadzących zajęcia są zarówno eksperci z Fundacji, jak i zaproszeni goście.

Planowane terminy pierwszych 3 zjazdów (pozostałe ustalone zostaną z uczestnikami podczas pierwszych zajęć):
• 16-18.10.2015
• 27 - 29.11.2015
• 11 - 13.12.2015

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest zakwalifikowanie do udziału na podstawie zgłoszenia, podpisanie indywidualnej umowy uczestnictwa oraz uiszczenie stosownej opłaty przed pierwszym zjazdem i zgodnie z określonym harmonogramem.

Na zakończenie Studium Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie sygnowane przez Fundację Dzieci Niczyje i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Więcej szczegółów (zakres merytoryczny, informacje o prowadzących, zasady odpłatności, zasady rekrutacji) wraz z formularzem zgłoszenia - na www.edukacja.fdn.pl

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!