Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

Multimedia

Więcej filmów wideo »

1% dla Fundacji Dzieci Niczyje

2015-02-16

Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

Zobacz również:

  • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

    Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

  • Apel o lepsz? ochron? dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym 2011-06-21

    Organizacje pozarz?dowe, nale??ce do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? apeluj? do Ministra Sprawiedliwo?ci o jak najszybsze, kompleksowe dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

  • Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? 2011-03-31

    Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? tworz? 24 organizacje pozarz?dowe z ca?ej Polski. Dzi?ki ich kooperacji mo?liwe b?dzie rozpowszechnianie wiedzy i standardów ochrony najm?odszych w ca?ym kraju.

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014